ایگولد ايگولد ایگلد ايگلد e-gold egold روش استفاده ایگولد خرید فروش ایگولد
 

ایگولد ايگولد ایگلد ايگلد e-gold egold روش استفاده ایگولد خرید فروش ایگولد

 

ایگولد ايگولد ایگلد ايگلد e-gold egold روش استفاده ایگولد خرید فروش ایگولد

 

ایگولد , ايگولد, ایگلد , ايگلد egold, e-gold, , ایران , ايران , IRAN , خرید فروش ایگولد , فروش ایگولد , خرید ایگولد , فروشنده ایگولد , خریدار ایگولد , ایگولد خرید فروش , ایگولد فروش , ایگولد خرید , ایگولد فروشنده , ایگولد خریدار , فارکس ایران , فارکس در ایران , تجارت الکترونیک , egold iran ,e-gold iran ,,ايگولد , ايگولد, ايگلد , ايگلد egold, e-gold, , ايران , ايران , IRAN , خريد فروش ايگولد , فروش ايگولد , خريد ايگولد , فروشنده ايگولد , خريدار ايگولد , ايگولد خريد فروش , ايگولد فروش , ايگولد خريد , ايگولد فروشنده , ايگولد خريدار , فارکس ايران , فارکس در ايران , تجارت الکترونيک , egold iran ,e-gold iran

ایگولد , ايگولد, ایگلد , ايگلد egold, e-gold, , ایران , ايران , IRAN , خرید فروش ایگولد , فروش ایگولد , خرید ایگولد , فروشنده ایگولد , خریدار ایگولد , ایگولد خرید فروش , ایگولد فروش , ایگولد خرید , ایگولد فروشنده , ایگولد خریدار , فارکس ایران , فارکس در ایران , تجارت الکترونیک , egold iran ,e-gold iran ,,ايگولد , ايگولد, ايگلد , ايگلد egold, e-gold, , ايران , ايران , IRAN , خريد فروش ايگولد , فروش ايگولد , خريد ايگولد , فروشنده ايگولد , خريدار ايگولد , ايگولد خريد فروش , ايگولد فروش , ايگولد خريد , ايگولد فروشنده , ايگولد خريدار , فارکس ايران , فارکس در ايران , تجارت الکترونيک , egold iran ,e-gold iran

ایگولد , ايگولد, ایگلد , ايگلد egold, e-gold, , ایران , ايران , IRAN , خرید فروش ایگولد , فروش ایگولد , خرید ایگولد , فروشنده ایگولد , خریدار ایگولد , ایگولد خرید فروش , ایگولد فروش , ایگولد خرید , ایگولد فروشنده , ایگولد خریدار , فارکس ایران , فارکس در ایران , تجارت الکترونیک , egold iran ,e-gold iran ,,ايگولد , ايگولد, ايگلد , ايگلد egold, e-gold, , ايران , ايران , IRAN , خريد فروش ايگولد , فروش ايگولد , خريد ايگولد , فروشنده ايگولد , خريدار ايگولد , ايگولد خريد فروش , ايگولد فروش , ايگولد خريد , ايگولد فروشنده , ايگولد خريدار , فارکس ايران , فارکس در ايران , تجارت الکترونيک , egold iran ,e-gold iran

ایگولد , ايگولد, ایگلد , ايگلد egold, e-gold, , ایران , ايران , IRAN , خرید فروش ایگولد , فروش ایگولد , خرید ایگولد , فروشنده ایگولد , خریدار ایگولد , ایگولد خرید فروش , ایگولد فروش , ایگولد خرید , ایگولد فروشنده , ایگولد خریدار , فارکس ایران , فارکس در ایران , تجارت الکترونیک , egold iran ,e-gold iran ,,ايگولد , ايگولد, ايگلد , ايگلد egold, e-gold, , ايران , ايران , IRAN , خريد فروش ايگولد , فروش ايگولد , خريد ايگولد , فروشنده ايگولد , خريدار ايگولد , ايگولد خريد فروش , ايگولد فروش , ايگولد خريد , ايگولد فروشنده , ايگولد خريدار , فارکس ايران , فارکس در ايران , تجارت الکترونيک , egold iran ,e-gold iran

ایگولد , ايگولد, ایگلد , ايگلد egold, e-gold, , ایران , ايران , IRAN , خرید فروش ایگولد , فروش ایگولد , خرید ایگولد , فروشنده ایگولد , خریدار ایگولد , ایگولد خرید فروش , ایگولد فروش , ایگولد خرید , ایگولد فروشنده , ایگولد خریدار , فارکس ایران , فارکس در ایران , تجارت الکترونیک , egold iran ,e-gold iran ,,ايگولد , ايگولد, ايگلد , ايگلد egold, e-gold, , ايران , ايران , IRAN , خريد فروش ايگولد , فروش ايگولد , خريد ايگولد , فروشنده ايگولد , خريدار ايگولد , ايگولد خريد فروش , ايگولد فروش , ايگولد خريد , ايگولد فروشنده , ايگولد خريدار , فارکس ايران , فارکس در ايران , تجارت الکترونيک , egold iran ,e-gold iran

ایگولد , ايگولد, ایگلد , ايگلد egold, e-gold, , ایران , ايران , IRAN , خرید فروش ایگولد , فروش ایگولد , خرید ایگولد , فروشنده ایگولد , خریدار ایگولد , ایگولد خرید فروش , ایگولد فروش , ایگولد خرید , ایگولد فروشنده , ایگولد خریدار , فارکس ایران , فارکس در ایران , تجارت الکترونیک , egold iran ,e-gold iran ,,ايگولد , ايگولد, ايگلد , ايگلد egold, e-gold, , ايران , ايران , IRAN , خريد فروش ايگولد , فروش ايگولد , خريد ايگولد , فروشنده ايگولد , خريدار ايگولد , ايگولد خريد فروش , ايگولد فروش , ايگولد خريد , ايگولد فروشنده , ايگولد خريدار , فارکس ايران , فارکس در ايران , تجارت الکترونيک , egold iran ,e-gold iran

ایگولد , ايگولد, ایگلد , ايگلد egold, e-gold, , ایران , ايران , IRAN , خرید فروش ایگولد , فروش ایگولد , خرید ایگولد , فروشنده ایگولد , خریدار ایگولد , ایگولد خرید فروش , ایگولد فروش , ایگولد خرید , ایگولد فروشنده , ایگولد خریدار , فارکس ایران , فارکس در ایران , تجارت الکترونیک , egold iran ,e-gold iran ,,ايگولد , ايگولد, ايگلد , ايگلد egold, e-gold, , ايران , ايران , IRAN , خريد فروش ايگولد , فروش ايگولد , خريد ايگولد , فروشنده ايگولد , خريدار ايگولد , ايگولد خريد فروش , ايگولد فروش , ايگولد خريد , ايگولد فروشنده , ايگولد خريدار , فارکس ايران , فارکس در ايران , تجارت الکترونيک , egold iran ,e-gold iran

ایگولد , ايگولد, ایگلد , ايگلد egold, e-gold, , ایران , ايران , IRAN , خرید فروش ایگولد , فروش ایگولد , خرید ایگولد , فروشنده ایگولد , خریدار ایگولد , ایگولد خرید فروش , ایگولد فروش , ایگولد خرید , ایگولد فروشنده , ایگولد خریدار , فارکس ایران , فارکس در ایران , تجارت الکترونیک , egold iran ,e-gold iran ,,ايگولد , ايگولد, ايگلد , ايگلد egold, e-gold, , ايران , ايران , IRAN , خريد فروش ايگولد , فروش ايگولد , خريد ايگولد , فروشنده ايگولد , خريدار ايگولد , ايگولد خريد فروش , ايگولد فروش , ايگولد خريد , ايگولد فروشنده , ايگولد خريدار , فارکس ايران , فارکس در ايران , تجارت الکترونيک , egold iran ,e-gold iran

ایگولد , ايگولد, ایگلد , ايگلد egold, e-gold, , ایران , ايران , IRAN , خرید فروش ایگولد , فروش ایگولد , خرید ایگولد , فروشنده ایگولد , خریدار ایگولد , ایگولد خرید فروش , ایگولد فروش , ایگولد خرید , ایگولد فروشنده , ایگولد خریدار , فارکس ایران , فارکس در ایران , تجارت الکترونیک , egold iran ,e-gold iran ,,ايگولد , ايگولد, ايگلد , ايگلد egold, e-gold, , ايران , ايران , IRAN , خريد فروش ايگولد , فروش ايگولد , خريد ايگولد , فروشنده ايگولد , خريدار ايگولد , ايگولد خريد فروش , ايگولد فروش , ايگولد خريد , ايگولد فروشنده , ايگولد خريدار , فارکس ايران , فارکس در ايران , تجارت الکترونيک , egold iran ,e-gold iran

ایگولد , ايگولد, ایگلد , ايگلد egold, e-gold, , ایران , ايران , IRAN , خرید فروش ایگولد , فروش ایگولد , خرید ایگولد , فروشنده ایگولد , خریدار ایگولد , ایگولد خرید فروش , ایگولد فروش , ایگولد خرید , ایگولد فروشنده , ایگولد خریدار , فارکس ایران , فارکس در ایران , تجارت الکترونیک , egold iran ,e-gold iran ,,ايگولد , ايگولد, ايگلد , ايگلد egold, e-gold, , ايران , ايران , IRAN , خريد فروش ايگولد , فروش ايگولد , خريد ايگولد , فروشنده ايگولد , خريدار ايگولد , ايگولد خريد فروش , ايگولد فروش , ايگولد خريد , ايگولد فروشنده , ايگولد خريدار , فارکس ايران , فارکس در ايران , تجارت الکترونيک , egold iran ,e-gold iran

 


اطلاعیه:
 در حال حاضر تا اطلاع ثانوی بخش ایگولد و موارد مرتبط با آن بطور کامل تعطیل بوده و هیچگونه فعالیتی در این زمینه ندارد.

ب
ا توجه به مشکل دسترسی به سایت ایگولد برای عده ای از عزیزان ،شرکت لوح رایانه اقدام به راه اندازی سرویس پرداخت با واسطه برای ایگولد نموده است .
(توضیحات بیشتر... )

ایگولد ايگولد ایگلد ايگلد e-gold egold روش استفاده ایگولد خرید فروش ایگولد

 

روش  كار و استفاده از  امكانات حساب ‏e-gold
پس از افتتاح حساب ‏e-gold‏ و اطلاع از شماره حسابي كه به ايميل تان ارسال شده , از طريق سايت ‏www.e-gold.com‏ , بر ‏روي گزينه ‏Access Your Account‏ كليك كنيد تا به صفحه ابتدائي
 (‏e-gold Account Access‏)‏‎ ‎‏ مطابق شكل زير وارد شويد .‏

ایگولد ايگولد ایگلد ايگلد e-gold egold روش استفاده ایگولد خرید فروش ایگولد
به اولين موردي كه ميبايست توجه نمائيد , وجود علائم سايت ‏Secure‏ در آدرس بار ‏Browser‏ ميباشد . يعني ‏آدرس سايت بايد بصورت …‏https://www.e-gold.com/‎‏ باشد و علامت قفل ‏ ‏ نيز در نوار وضعيت ( پائين صفحه) ‏ديده شود.‏‎
هشدار : هيچگاه از طريق كليك بر روي لينك ذكر شده در ايميل سايت را باز نكنيد !‏
‏- در قسمت ‏Account Number‏ شماره حساب خود را وارد نمائيد.‏
چنانچه باكس مقابل آنرا تيك بزنيد براي دفعات بعد نياز به وارد نمودن شماره اكانت نخواهيد داشت .‏
‏- كلمه عبور (‏Password‏) خود را در قسمت Passphrase تايپ نمائيد.‏
چنانچه توسط كامپيوتري غير از مال خودتان عمليات ورود بحساب را انجام ميدهيد حتما" با كليك بر روي آيكونSRK‏ ‏ ‏ و استفاده از آن بجاي صفحه كليد (‏Keyboard‏) كامپيوتر , رمز ‏‎ passphrase‎خود را توسط آن وارد نمائيد كه ‏نمايشگر رمز (‏keyboard loggers‏) احتمالي نصب شده بر روي كامپيوتر و يا ويروسهاي جاسوسي رمز را بي اثر ‏ميكند و امنيت حساب را بالا ميبرد .‏
‏- عدد شش رقمي را كه مشاهده مينمائيد در باكس ‏Turing Number‏ وارد نمائيد.
افرادي كه نقص بينائي دارند ميتوانند از نوع شنوائي آن(‏Audible Turing Number‏) استفاده كنند .‏
سپس دكمه ‏Login‏ را زده تا وارد اكانتتان‏‎ ‎‏ مطابق شكل زير شويد .

ایگولد ایگلد ايگولد ايلدایگولد ایگلد ايگولد ايلدایگولد ایگلد ايگولد ايلدایگولد ایگلد ايگولد ايلدایگولد ایگلد ايگولد ايلد

 

همواره  اطلاعات دسترسي خود را در فيلدهاي Contact Info  بروز نمائيد

1646175 (Test Account) Logged in
For your security, Logout when finished.
Incentive Program Progeny: 0
Last Incorrect Login Attempt: Never

Category

Your Information/Configuration

AccSent™
Security

Access
Method

Detection/Access Settings

IP Address

Browser

 

Browser

 

 

Medium

Enabled

 

Automation

 

 

Blocked

 

Phone

 

 

Blocked

 

 

 

 

با كليك بر روي ‏AccSent ‎‏ و يا "نگهبان حساب" (‏e-gold's Account Sentinel‏)ميتوانيد اطلاعات كامل در مورد ‏سيستم حفاظتي دستيابي به حساب ‏e-gold ‎‏ را بدست آوريد , ولي بطور خلاصه ميتوان گفت :‏
ميتوانيد براي امنيت بيشتر از سه گزينه براي چك كردن آدرس ‏IP‏ و دو گزينه براي چك كردن مشخصات ‏Browser‏ ‏كامپيوتر خود استفاده نمائيد .

گزينه هاي بررسي تغييرات IP Address

Setting

  شرح  

Disabled

نگهبان حساب به تغييرات IP Address حساس نيست

Medium (default)

نگهبان حساب به تغييرات بخصوصي در IP Address حساس است

High

نگهبان حساب به هر گونه تغيير جزئي در IP Address حساس ميباشد

 

 

چنانچه ISP شما تغيير كند و يا حتي ممكن است در اتصال هاي مختلف با يك ISP آدرس IP شما تغيير نمايد .


گزينه هاي بررسي تغييرات Browser

Setting

Description

Disabled

نگهبان حساب به تغييرات Browser Header حساس نيست

Enabled (Default)

نگهبان حساب به هر گونه تغييري در Browser Header حساس ميباشد

Browser Header‏ هركامپيوتري مشخصات ويژه و مخصوص بخود را دارد .‏
چنانچه همان گزينه هاي ‏Default‏ برقرار باشد , هر بار كه ميخواهيد وارد اكنتتان شويد و نگهبان حساب (‏AccSent ‎‏ ‏‏)‏‎ ‎تغييري در ‏IP Address‏ و يا ‏Browser Header‏ احساس نمايد , آنگاه مانع دسترسي شما شده و يك كد مشابه ‏PIN: 731-826‎‏ به ايميل تان ارسال مينمايد تا مطمئن گردد كه شخص ديگري غير از شما قصد وارد شدن به ‏حسابتان را ندارد . سپس شما با وارد نمودن اين كدكه فقط پانزده دقيقه معتبر است (هر پانزده دقيقه يكبار يك كد ‏جديد برايتان ارسال مينمايد) مي توانيد وارد حساب خود شويد .‏
تا مادامي كه از همان رايانه استفاده مي كنيد و آدرس ‏IP‏ شما تغيير نكند , نيازي به كد شناسايي براي ‏Login‏ ‏هاي بعدي نيست ولي اگر آدرس ‏IP‏ شما تغيير كند دوباره به ايميلتان كد جديد ارسال خواهد شد.‏

امكانات حساب e-gold
در بالاي صفحه‎ ‎‏ اكانتتان (‏e-gold Account Access‎‏) علائمي مطابق شكل زير مشاهده مينمائيد كه ابزار دستيابي و ‏كاربرد حساب ‏e-gold‏ ميباشد . ‏

ایگولد ایگلد ايگولد ايلدایگولد ایگلد ايگولد ايلد

 ‏ جهت اطلاع از نوع عملكرد و شرح هر آيكون بر روي آن كليك كنيد ‏

و آني و بدون رد شدن (‏Reject or Decline‏) – كه در مواردي براي كرديت ‏كارتها

 

‏ Login    : جهت ورود به حساب خود از این آیکون استفاده کنید.‏
‎ ‎‎ ‎
‏ Logout : در هنگام خروج از حساب خود بمنظور امنیت سیستم حتما این آیکون را کلیک کنید.‏

egold e-gold egold e-gold egold e-gold egold e-gold

Balance : مقدار موجودی طلاي حساب شما را بر حسب وزن اونس طلا و گرم و معادل ارزش آنرا بر حسب دلار و ساير ارزهاي ‏معتبر جهاني نشان می دهد كه با تغييرقيمت جهانی طلا تغییر می کند. ‏

Account 1646175 (Test Account)
Available e-metal® balance

e-metal 

 Weight
(oz. troy)

Equiv.
grams

 

Current Value* in

 

Gold

0.480320

14.9396

201.21

توسط كشوئي سمت راست ميتوانيد معادل موجودی ‏حساب خود را بر حسب ساير ارزهای رايج ديگر نيز ‏مشاهده نمائيد . ‏

 

Spend : جهت ارسال و يا خارج نمودن پول از حسابتان به سايرحسابهای ديگر ‏e-gold‏ استفاده می
            شود.

e-metal® payment order

Pay:

در باكس روبرو شماره حساب دريافت
كننده وجه مثلا" 
1019610 تايپ شود

Amount:

در باكس روبرو مقدار عددي واحد انتخابي
بصورت مثلا"
575.00  تايپ شود

 

توسط كشوئي واحد مورد
 نظر خود را مثلا" گرم ,
 اونس و يا معادل
پولي
 آن
را مثل دلار و يا يورو را
 انتخاب كنيد

 of 

توسط كشوئي  نوع فلز موجودي خود را كه
معمولا" طلا ميباشد انتخاب كنيد .

 

Memo:

 

اگر ميل داريد ميتوانيد توضيحي را كه در هر دو صورتحساب پرداخت كننده و
 دريافت كننده نمايش داده ميشود تايپ نمائيد .

 

 

 

 

From:

1646175 (Test Account)
  در اينجا بطور اتوماتيك
مشخصات اكانت فرستنده وجه ثبت ميگردد                  

 پس از تکمیل فرم فوق دكمه Preview را کلیک و خلاصه گزارش را مشاهده نمائيد.
  چنانچه مورد اشتباهي نبود مجددا" با كليك بر روي  دكمه Preview وجه شما ارسال ميشود. توجه نمائيد بعد از اين عمل به هيچ عنوان قادر به لغو عمليات ارسال وجه نميباشيد .
  صفحه بعدی حاوی اطلاعات لحظه ای ارسال پول و شماره فیش شما است.

 

ایگولد ایگلد ايگولد ايلد ایگولد ایگلد ايگولد ايلد ایگولد ایگلد ايگولد ايلد ایگولد ایگلد ايگولد ايلد ایگولد ایگلد ايگولد ايلد ایگولد ایگلد ايگولد ايلد ایگولد ایگلد ايگولد ايلد

Redeem و يا باز خريد كردن :
 در اين قسمت مي توانيد موجودي طلاي (و يا ساير فلزات گرانبهاي) خود را - در صورتيكه حداقل برابر كوچكترين واحدي باشد كه در Examiner    نمايش داده شده است – بصورت شمش از شركت e-gold تقاضا و خارج نمائيد.
اگر موجودي
كم باشد ميتوانيد از طريق سايتهاي ديگر سكه هاي كوچكتر دريافت كنيد .  

 

  History : این قسمت صورتحساب شما را نشان می دهد که شامل اطلاعات تمامي و يا جزئي واریزها ، خروجیها ، هزینه های  حساب شما و غیره می شود.
 پس از کلیک این آیکون فرم زیر مشاهده ميگردد.
 در كشوئيهای اول و دوم تاریخ شروع و پایان گزارش را انتخاب کنید.

لطفا" محدوده زماني و گزينه هاي مورد نظر خود را انتخاب نمائيد

Starting Date:

Quick Date Select (GMT):

 Ending Date:

گزارشها از ابتداي روز شروع تا پايان روز خاتمه نمايش داده ميشوند
زمان و تاريخها به وقت گرينويچ ميباشد

 

Payments Received

دريافتي ها

Payments Made

پرداختيها

Fulfilled InExchanges

تبديل ارز به طلا

OutExchanges

تبديل طلا به  ارز

Bailments    امانات

Redemptions 

بازخريد و يا دريافت شمش

Fees           هزينه ها

Incentive Payments

and match Batch #:

and match To/From Account #:

and match e-metal:

and match merchant reference #:

اگر باكسهاي Batch و  Account را خالي رها كنيد شامل تمامي موارد انجام شده ميشود

جهت مشاهده عمليات امروز، دیروز، ماه جاری و... ، میتوانید از كشوئي سمت راست(Today) استفاده کنید.
 اگر بخواهید تمام ورودیها ، خروجیها و ... را مشاهده کنید می توانید گزینه Select All را کلیک کنید.
 در غیر این صورت می توان گزینه های مورد نیاز را يك به يك تيك زد تا تنها همان مورد نشان داده شود.
 چنانچه محدودیتهایی از جمله شماره حساب خاص ، Mmr و یا موارد دیگر موجود باشد، میتوان در چهار سلول پایین گزینه ها، قید نمود. مثلا اگر بخواهید  پولی را  از شماره حساب مشخصي  به حساب شما واریز شده، ببینید میتوانید در قسمت match to/from Account این شماره حساب را تايپ نموده و سپس آیکون پایینی را کلیک کنید.
 اگر می خواهید تمامی جزئیات را ببینید گزینه View Detailed History را کلیک کنید ولی اگر تنها مبالغ کلی  مورد نیاز است گزینه View Summary را کلیک کنید.
 پس از چند لحظه می توانید گزارش حسابتان را که شامل تاریخ و زمان ، نوع عمليات ،شماره فیش ، نوع   فلز ، وزن ، شماره حساب ، مبلغ و نرخ طلا در زمان انجام معامله و اطلاعات اضافی دیگر است مشاهده  کنید


e-gold

Account Information : برای دسترسی به اطلاعات مربوط به حساب خود و تغییر آنها می توانید از این آیکون استفاده نمائید.
اگر بخواهید اطلاعات هربخش این صفحه را  تغییر دهید ، از سیستم e-gold  ایمیل به شما ارسال خواهد شد و در نتیجه چنانچه احتمالا" شخص ديگري به اطلاعات شما دسترسی داشته و خواسته آنرا تغییر دهد شما مطلع ميگرديد.
همچنین می توانید دسترسی به حساب خود را با توجه به IP  و توضيحات ذكر شده در ابتداي متن محدود نمائيد
.
 

 

ایگولد ایگلد ايگولد ايلد ایگولد ایگلد ايگولد ايلد ایگولد ایگلد ايگولد ايلد ایگولد ایگلد ايگولد ايلد ایگولد ایگلد ايگولد ايلد ایگولد ایگلد ايگولد ايلد ایگولد ایگلد ايگولد ايلد ایگولد ایگلد ايگولد ايلد ایگولد ایگلد ايگولد ايلد ایگولد ایگلد ايگولد ايلد ایگولد ایگلد ايگولد ايلد

 

 

 


 مي افتد – بدون توجه به بزرگي مبلغ و يا كشور گيرنده و فرستنده , ميباشد .‏

‏- صرفه اقتصادي ايگولد ‏e-gold is cost effective ‎
‏. افتتاح حساب ‏e-gold‏ مجاني ميباشد . جهت افتتاح حساب ‏e-gold‏ اينجا را كليك كنيد .
‏. انتقال ايگولد هر چند بزرگ , براي فرستنده مجاني ميباشد و هيچگونه هزينه اي از آن گرفته نميشود ,
  حتي ‏اگر گيرنده در آنسوي دنيا باشد .‏
‏. هزينه گيرنده نيز بسيار نازل ميباشد و با توجه به مبلغ انتقالي حدودا" از 2 تومان تا 570 تومان است . كه
  ‏نسبت به هزينه كارتهاي اعتباري و يا ترانسفر بانكي بسيار ناچيز ميباشد .‏
  جهت اطلاع دقيق هزينه ها اينجا را كليك كنيد
‏. چنانچه قصد استفاده از حساب ايگولد به عنوان صندوق امانتي مطمئن براي ‏نگهداري طلا داشته باشيد , هزينه آن (كه ‏Agio fee‏ ناميده ميشود) از هر صندوق ‏امانت ديگري كمتر ميباشد , و بسيار ناچيز است حدود 28 ريال در روز براي يكميليون ‏ريال .‏
جهت اطلاع دقيق هزينه ها اينجا را كليك كنيد

بطور كلي:‏
e-gold‏ براي هر كسي كه با پول سروكار دارد مفيد ميباشد .‏
و شانس استفاده از يكي از مزاياي , سلامت , امنيت , كارآئي و هزينه هاي ناچيز را در اختيار ميگذارد .‏
در زير مثالهائي از استفاده هاي امروزه ‏e-gold‏ ذكر گرديده :‏

‏-‏ موجودي ‏e-gold‏ خود را , ساده و باصرفه تر از هر روشي , به ارزهاي معتبر نظير
‏ US$, £GBP, Euros etc)‎‎‏ )تبديل نمائيد ‏
‏-‏ خريداري ساده و با صرفه ‏e-gold‏ با هر ارزي
 در حقيقت شارژ راحت و كم هزينه اكانت خود از طرق مختلف از جمله توسط ما . ‎‏

‏-‏ تجارت الكترونيك ‏e-commerce‏
كالا و يا خدمات را بصورت آنلاين در اينترنت خريداري نموده و با ‏e-gold‏ پرداخت نمائيد ‏
‏-‏ پرداخت ها ي تجاري ‏payments‏ ‏Business-to-business
‏-‏ پرداختهاي شخصي ‏Person-to-person payments
‏-‏ مبناي پولي براي ذخاير طلائي هر اندازه كوچك و يا بزرگ
‏-‏ مشاهده آنلاين موجودي حساب ‏e-gold‏ و گردش عملياتي آن ‏
‏-‏ تصحيح اطلاعات حساب

 

 


 

 CHARGED
Visa Card
کارتهای اعتباری شارژ شده

  ارزان و راحت در
       پرداختهای  اینترنتی
 
برای خرید و ارسال  کارت
      تبريک اریجینال برای
     دوستانتان در خارج کشور
 
برای خرید کتاب مجله و
     ● ارسال اکانت از طريق
        ايميل
     ● کارت بدون نام
     ● آماده تحويل -
        همین حالا
     ● ظرفيت
5 تا 200 دلار

www.epay.ir
     

InDirect Pay
پرداخت هزینه ها به ریال
بدون نیاز به
کارت اعتباری


شما ریال بپردازیدما بجای شما
دلار میپردازیم

www.epay.ir
 

 


با کلیک روی آدرسها ،  کروکی آنها را مشاهده کنید

شـــــرکت   لـوح رایانـه
دفتر انقلاب :  تهران - ميدان انقلاب - خ منيری جاويد(اردیبهشت) - پ223 - ط دوم - صندوق پستي شماره تهران 1413  /  13145
تلفن/ فکس :   56  الی  66484852
info@e-goldshop.com   

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به شركت لوح رایانه ميباشد،هرگونه كپي برداري از مطالب سايت بدون مجوز كتبي ممنوع است .
Copyright © 2004 - SorkhFaraz Co. Ltd. Designed by : SorkhFaraz Co. Design Studio - Terms of Services  
Privacy Policy - Disclaimer , All rights reserved